Pinocchio ภาพยนตร์อนิเมชั่นชื่อดังของ Walt Disney ฉบับ เดล โตโร

                Pinocchio ภาพยนตร์อนิเมชั่นชื่อดังของ Walt Disney ที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2483 (ค.ศ.1940) และยังคงตราตรึงใจเด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้มีการนำ Pinocchio มาทำซ้ำอีกหลายครั้งด้วยกัน ตามกาลเวลาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และล่าสุดกับเรื่องราวของหุ่นไม้มีชีวิตที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ Stop Motion จากผลงานกำกับของ Guillermo Del Toro (กีเยร์โม เดล โตโร) พร้อมกับเนื้อหาที่ถูกเพิ่มเติมเข้าไปแต่ยังคงได้รับกระแสตอบรับอย่างดี

Read More